CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP thông tư 08/2018/TT-BXD điều 57 quy định: Doanh nghiệp không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không được tham gia đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.